Diaconie

Cartoon: Pixabay
Diaconie

Diaconie komt van het Griekse woord diakonia, en het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als één van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.
 
Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen, nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen, niet per definitie door het geven van geld of een lening, maar meer door het geven van aandacht. We zoeken met betrokkenen naar hun eigen kracht en mogelijkheden en we helpen door contacten te leggen met de professionele hulpverlening. Vaak betreft het mensen uit onze wijkgemeente, maar dat is niet noodzakelijk.
 
Onze (officiële) diaconie bestaat op dit moment slechts uit drie enthousiaste vrijwilligers en wij vergaderen ongeveer zeven keer per jaar.  In de praktijk zijn ook veel andere gemeenteleden diaconaal betrokken en wordt er veel diaconaal werk ‘achter de schermen’ uitgevoerd.
Het afgelopen jaar hebben wij een aantal mensen enige financiële ondersteuning geboden en zijn wij betrokken geweest bij onder meer de volgende zaken:
 
·         opvang vluchtelingen Crailo
·         Kerk Fair Trade
·         jeugddiaconaat
·         kerstgiften / kerstattenties
·         campagnes van ‘Kerk in Actie’
·         Amnesty International
·         Voedselbank
·         het bijwonen van netwerk-bijeenkomsten van andere hulpverlenende instanties
 
Het is een hele lijst en wij realiseren ons dat de vraag onuitputtelijk is. Dat is echter geen reden om niets te doen. Wij krijgen vaak positieve reacties voor ons werk, en dat is voor ons erg motiverend.
 

terug