Giften en ANBI status De Morgenster Giften en ANBI status De Morgenster
ANBI
De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente De Morgenster deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan wijkgemeente De Morgenster, zoals voor de wijkkas, collectebonnen e.d.

De fiscale gegevens
naam vestigingplaats RSIN Website ANBI
PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Hilversum 001943340 link
DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Hilversum 824142949 link

Giften
Giften voor wijkgemeente De Morgenster in Hilversum zijn welkom op:
NL67RABO0373722486 ten name van Protestantse Gemeente Hilversum inzake PWG De Morgenster Wijkkas.


Activiteitenfonds
NL67RABO0373722486 ten name van Protestantse Gemeente Hilversum inzake PWG De Morgenster Activiteitenfonds te Hilversum.


Collectebonnen
Door middel van collectebonnen kunnen gemeenteleden gebruik maken van de fiscale aftrekmogelijkheden van giften. Er zijn vier soorten bonnen:
Groen: 20 x € 0,50 (totaal € 10,–)
Geel: 20 x € 0,75 (totaal € 15,–)
Wit: 20 x € 1 (totaal € 20,–)
Oranje: 20 x € 1,50 (totaal € 30,–)
De collectebonnen kunnen besteld worden door overmaking van het gewenste bedrag, met vermelding van aantal en type op rekeningnummer: : NL86RABO0373722532 t.n.v. Prot. Gemeente Hilversum inz. PWG De Morgenster expl. geb. 
Verdere inlichtingen bij Ries de Winter.

Meer informatie
Financiële informatie kunt u vinden op de overkoepelende website www.protestantshilversum.nl/cvk onder de kop: Kerkelijk Bureau/Financiën.


Overzicht activiteiten in 2019-2020 i.v.m. de ANBI status

-De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente.
 

-Elke zondag is er een kerkdienst. Tweemaal per jaar verzorgen gemeenteleden de zondagse dienst in een Vitaalviering.
-Elk kerkelijk seizoen heeft een thema. In 2019-2020 Rondom Jezus.
-Jaarlijks wordt het nieuwe seizoen begonnen met een startzondag in de kerk of op locatie. Het jaarthema wordt dan geïntroduceerd.
-Er is een projectkoor dat regelmatig medewerking verleent aan de erediensten.
-Er is een groep vrijwilligers die de bloemen in de liturgie verzorgt.
-Vrijwilligers verzorgen regelmatig de oppas voor de kleine kinderen tijdens de kerkdiensten.
-Meestal is er kinderdienst en jongerendienst.
-Elk jaar is er speciale viering voor kinderen die overstappen naar de jongerendienst. Jongeren die eindexamen hebben gedaan krijgen in diezelfde viering een pelgrimszegen mee.
-Na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en limonade.
-Op zondagen is er een autodienst voor degenen die slecht ter been zijn.
-In de advents- en veertigdagentijd organiseert De Morgenster vespers, samen met de H.Hart- H.Josephparochie.
-Ook samen met de parochie organiseert De Morgenster jaarlijks met Kerst een lichtjestocht door de buurt.
-De vrijwilligers van de commissie Vorming en Toerusting organiseren jaarlijks een aantal activiteiten in het kader van het jaarthema.
-Regelmatig zijn er kringen/leerhuizen, waarbij nu eens een gedeelte in de bijbel centraal staat en dan weer een boek het uitgangspunt vormt. Soms is een leerhuis oecumenisch van opzet.
-In de veertigdagentijd is er een expositie van kunstwerken in de kerk.
-De jongeren tussen 12 en 17 jaar hebben regelmatig catechese bij een van de gemeenteleden thuis.
-Pastoraat: het is een taak en een opdracht voor de hele gemeente om mensen te helpen, te luisteren, te troosten en te bemoedigen. De pastoraal ouderlingen en de pastoraal medewerkers zien hier speciaal op toe.
-Eens in de zes weken is er, samen met een van de pastoraal ouderlingen,  Thee met een thema, waarbij kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen in huiselijke kring worden besproken.
-Elke maand is er een contactmiddag voor ouderen, georganiseerd door vrijwilligers.
-De diakenen zijn actief betrokken bij lokale projecten en projecten in binnen- en buitenland.
-Regelmatig organiseren de diakenen acties, zoals een inzameling voor de Voedselbank of de kerstattenties.
-Er is een team hulpkosters die als vrijwilligers klussen doen en regelmatig ondersteuning verlenen bij activiteiten in de kerk.
-Vrijwilligers verzorgen de tuin rondom De Morgenster.
-De Morgenster wil graag Kerk in de buurt zijn. Concrete voorbeelden hiervan zijn: vrijwilligers organiseren tweemaandelijks een maaltijd op vrijdagavond voor buurtgenoten en gemeenteleden; tijdens Presentdagen zetten gemeenteleden zich een dag belangeloos in voor een ander.
-Eenmaal per twee weken verschijnt de MorgensterActueel, de digitale nieuwsbrief, waarvan ook een papieren versie wordt gemaakt voor diegenen die geen internet hebben. Op de website van De Morgenster is veel actuele informatie over de wijk en de activiteiten te vinden. Vrijwilligers verzorgen zo de communicatie in de gemeente.
Bovenwijkse activiteiten:
-Het kinderwerk wordt gedeeltelijk samen met andere PgH-kerken georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: het kinderkamp en Kliederkerk voor kinderen en hun ouders.
-Ook het jongerenwerk is voor een deel samen met de andere PgH-kerken in Hilversum georganiseerd: voorbeelden hiervan zijn gezamenlijke catechese, jongerenkamp en tienervieringen.

 
terug