Diaconie

Foto: mensen helpen via Present
Diaconie
Diaconie komt van het Griekse woord diakonia, en het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als één van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.
 
Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen, nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen, niet per definitie door het geven van geld of een lening, maar meer door het geven van aandacht. We zoeken met betrokkenen naar hun eigen kracht en mogelijkheden en we helpen door contacten te leggen met de professionele hulpverlening. Vaak betreft het mensen uit onze wijkgemeente, maar dat is niet noodzakelijk.
 
Onze (officiële) diaconie bestaat op dit moment uit vier enthousiaste vrijwilligers en wij vergaderen ongeveer zeven keer per jaar. In de praktijk zijn ook veel andere gemeenteleden diaconaal betrokken en wordt er veel diaconaal werk ‘achter de schermen’ uitgevoerd.
Het afgelopen jaar hebben wij een aantal mensen enige financiële ondersteuning geboden en zijn wij betrokken geweest bij onder meer de volgende zaken:
 
.          Diverse campagnes van “Kerk in Actie”
.          Het bekijken en verbeteren van de procedure rondom het avondmaal
·          Het organiseren en uitdelen kerstgiften/ kerstattenties (met hulp van een aantal andere                          gemeenteleden.)
·          Amnesty International
·          Acties van de Voedselbank
·          Het bijwonen van netwerkbijeenkomsten van andere hulpverlenende instanties


We zijn vertegenwoordigd in de ZWO-commissie en in het Centrale College van Diakenen.
We streven ernaar een Fair Trade Kerk te worden.

Uiteraard zijn we als diaconie ook betrokken bij de wekelijkse viering: Voorbedeboek, Collectes

Er zijn veel dingen te doen, maar zonder de inbreng en informatie van anderen kunnen wij niets.
Denkt u dat ergens diaconale hulp nodig is laat het ons weten!
Dat wil niet zeggen dat iedere aanvraag gehonoreerd kan worden maar we zullen er in ieder geval zorgvuldig naar kijken. .
 


 
terug