Proces PgH 2024

Proces PgH 2024

Algemene kerkenraad neemt definitief besluit over PgH2024

Maandag 26 juni neemt de Algemene kerkenraad definitieve besluiten over PgH2024, het geheel van maatregelen waarmee de Protestantse gemeente Hilversum vitaler en toekomstbestendiger wil worden. Het besluit dat voor de vergadering van 26 juni staat geagendeerd, kent een pre-ambule en vier deelbesluiten. Klik daarvoor hier.

Pre-ambule
De vier deelbesluiten worden voorafgegaan door een intentieverklaring. Deze luidt: ‘De vijf wijkgemeenten en de missionaire gemeente zijn tot nu toe samen verantwoordelijk geweest voor de toekomst van de PgH en zetten zich in hun besluitvorming daarvoor in. Ook na de herstructurering zetten de drie te vormen geloofsgemeenschappen zich in voor de PgH als geheel en staan zij voor elkaar in.’

Deelbesluiten
De vier deelbesluiten hebben betrekking op de voorlopige besluiten die Algemene kerkenraad op 24 april unaniem nam. Het betreft:

  • de vorming van drie geloofsgemeenschappen
  • de financieel en administratieve uitwerking alsmede de voorlopige namen van de drie geloofsgemeenschappen
  • het tijdpad om te komen tot de vernieuwde bestuursvorm
  • het tijdpad voor besluiten over de gebouwen.


Werkgroepen
De Algemene kerkenraad beslist maandag eveneens over de opdracht van twee werkgroepen. De eerste brengt advies uit over de bestuursstructuur. De tweede werkgroep brengt advies uit over de gebouwen.

Predikanten
Het Ministerie van Predikanten wordt in het voorliggende voorstel gevraagd om theologische duiding te geven bij de uitwerking van PgH2024. ‘Geestelijk leiderschap helpt de Protestantse gemeente bij het vervolg van dit proces. Het Ministerie van Predikanten wordt gevraagd aan te geven welke rol de predikanten kunnen spelen in de fase die na juni 2023 aanbreekt.’

Gemeenteavond 8 juni
Bij het voorstel zijn de vragen en opmerkingen gevoegd die naar voren kwamen tijdens de gemeenteavond van 8 juni jongstleden. Klik daarvoor hier.

De vergaderingen van de Algemene kerkenraad zijn openbaar. De vergadering van 26 juni is in de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in Hilversum, en begint om 20u00.
  
terug